ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales Department

Sales relates issues include Product Price, Promotion etc

 Support Department

Tech support and other related problems

 Billing Department

Billing related issue include Suspention, Cancellation, Late fee, Refund etc

 Abuse Department

Abuse Issue include Email, Content, DMCA etc