شروع از
$18.99 USD
ماهانه
VPS 1
Space
10GB
BandWidth
500 GB
RAM
1GB
شروع از
$28.99 USD
ماهانه
VPS 2
Space
20GB
BandWidth
1000 GB
RAM
2GB
شروع از
$38.99 USD
ماهانه
VPS 4
Space
40GB
BandWidth
1000 GB
RAM
4096GB
شروع از
$58.99 USD
ماهانه
VPS 6
Space
60GB
BandWidth
2000 GB
RAM
6GB
شروع از
$68.99 USD
ماهانه
VPS 8
Space
80GB
BandWidth
4000 GB
RAM
8GB
شروع از
$78.99 USD
ماهانه
VPS 16
Space
100GB
BandWidth
6000 GB
RAM
16GB